Misja

Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15

Celami stowarzyszenia są:

1. Kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji polskiego rolnika w społeczeństwie, ochrony interesów polskiej wsi oraz propagowania wysokiej jakości polskich produktów rolnych;

2. Propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej;

3. Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego – w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa;

4. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

5. Promowanie dialogu społecznego i włączanie innych organizacji do działań prowadzących do promowania celów stowarzyszenia określonych w niniejszym statucie;

6. Ochrona dobra tradycji kultury, oświaty i sportu wsi oraz małych miasteczek;

7. Wspieranie merytoryczne samowystarczalnych gospodarstw rodzinnych oraz tych, które dążą do samowystarczalności żywnościowej i energetycznej;

8. Działanie na rzecz ochrony gleb oraz bogactwa gatunków i odmian uprawianych roślin i ras hodowanych zwierząt;

9.Działanie na rzecz ochrony przed uwalnianiem do środowiska, zwłaszcza rolniczego i żywności, organizmów, których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych, jak np. w przypadku genetycznie (z)modyfikowanych organizmów (gmo) lub zmieniony w ramach genome editing lub synthetic biology (synbio);

10. Wspierania polskich branż rolnych w działaniach w obszarze rolnictwa i handlu międzynarodowego.